Política de privacitat

Ontranslation garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol classe que ens proporcionin, d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal.

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable Ontranslation & Interpertation, SLU
Finalitat L’atenció de sol·licituds de diversa índole per part de l’Usuari o titulars de les dades (en endavant, l’«Usuari»)
Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris  Els estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat. Administracions i organismes públics per al compliment d’obligacions directament exigibles a Ontranslation.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional
Informació addicional Consulti la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

 

Informació addicional

Consulti la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Ontranslation garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol classe que ens proporcionin, d’acord amb el que disposa el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la normativa nacional en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal proporcionades seran objecte de tractament per part d’Ontranslation, amb domicili social a Berlín 4, 1r-2a, Despatx 08014, Barcelona.

L’Usuari declara que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes i veraces, i Ontranslation es reserva el dret d’excloure dels serveis aquells interessats que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que això causi a Ontranslation o a tercers.

Totes les dades facilitades a Ontranslation o al seu personal seran tractades sota la responsabilitat d’Ontranslation. Aquestes dades són imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades de caràcter personal. En aquest sentit, Ontranslation ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració o accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’Usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del tractament i del nom i adreça del cessionari, perquè doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals a les quals es tingui accés en virtut de la seva relació amb Ontranslation es tractaran mentre siguin necessaris per a la gestió de les finalitats informades. En aquest sentit, Ontranslation conservarà les dades personals un cop acabada la seva relació amb vostè, degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les accions que es puguin derivar de la relació mantinguda amb l’interessat.

Una vegada bloquejades, les seves dades seran inaccessibles per a Ontranslation, i no seran tractades per aquest, excepte per a la seva posada a disposició a les Administracions Públiques, Jutges i Tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes dels tractaments, així com per a l’exercici i defensa de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, i acceptat i consentit el tractament d’aquestes per part d’Ontranslation en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

El consentiment és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a Ontranslation en els termes que estableix aquesta política per a l’exercici dels drets de la persona interessada. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Canvis en la política de privacitat

Ontranslation es reserva el dret de modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Quins són els drets de l’Usuari quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari té dret a obtenir confirmació sobre si Ontranslation tracta dades personals que el concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades. Ontranslation cessarà en el tractament de les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Davant quina autoritat pot exercir les seves reclamacions?

Vostè podrà presentar una reclamació davant d’Ontranslation, amb la finalitat que puguem satisfer els seus drets en aquesta matèria. En qualsevol cas, sempre podrà acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades al c/ Jorge Juan, 6, Madrid, com a autoritat de control en matèria de protecció de dades.

En compliment del que estableix el RGPD, l’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per a això ha de contactar amb nosaltres a Berlín 4, 1r-2a, 08014, Barcelona.